نیستی و سالهاست 
 دانه های برف 
این مسافران بی قرار ابرها
با علامت سوال چترها
                        مواجه اند

 نیستی و کودکانمان 
-با کمان-
قاب آفتاب را نشانه رفته اند
آسمان 
غیر جای خالی
         پرندگان مرده را
                        نشان نمی دهد
هیچکس برایمان
             دست دوستی
                       تکان نمی دهد

نیستی و 
موجها هنوز
سنگ خاک را 
           به سینه می زنند 
ابرها هنوز 
       روی حرف آفتاب
                     حرف می زنند

محمد حسین نعمتی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی مهدی قادری |ابرها هنوز روی حرف آفتاب حرف می زنند
برچسب ها :